ul. Dobrzyńska 58
ul. Kolejowa 3, Płock

Czy płacę akcyzę za opał na potrzeby firmy ?

Jeżeli osoba kupująca która reprezentuje przedsiębiorstwo  nie posiada dokumentu wydanego przez właściwy Urząd Celny z informacją o zwolenieniu z podatku akcyzowego , podatek akcyzowy musi być doliczony do ceny węgla.

Czy kupując opał do domu płacę akcyzę?

Nie.

Na mocy art 31a. ust 2 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym , wyroby węglowe podlegają zwolnieniu z tego podatku , jeśli są przez nastepujące podmioty: gospodarstwa domowe , organy administracji publicznej , jednostki Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej , podmioty systemu oświaty , żłobki i kluby dziecięce , podmioty lecznicze , jednostki organizacyjne pomocy społecznej , organizacje pożytku publicznego.